4 juli : Chateauroux 2777 oude duiven : Vanloffeld Maurice

11 juli : Melun 5678 jaarduiven : Reynders Jozef

18 jui : Sens 6047 jonge duiven : Schroyen-Henderix

25 juli : Sezanne 7229 oude en jaarse : Reynders Jozef

25 juli : Sezanne 4447 jaarse : Reynders Jozef

Provinciale winnaars 2020